Skip to main content

Seksyen Pentadbiran & Kewangan

Objektif & Skop

OBJEKTIF  

 1. Menguruskan pentadbiran dan kewangan bagi Jabatan . 
 2. Memastikan operasi pengurusan penyampaian perkhidmatan Jabatan  serta pengurusan kewangan berjalan dengan efisien, efektif dan berstrategik. 
 3. Merancang dan menentukan urusan perkhidmatan kakitangan dilaksanakan dengan cekap.  
 4. Mengadakan dan menyelaras latihan kakitangan dengan lebih sistematik dan terancang.  
 5. Mewujudkan kakitangan yang produktif, cekap dan cemerlang.  
 6. Menyediakan dan menyelaraskan pengurusan belanjawan tahunan Jabatan .  
 7. Memastikan pengurusan penyediaan belanjawan, bajet perbelanjaan serta pengurusan perolehan Jabatan  secara berhemah dan telus.   
 8. Mempastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.  

 

SKOP  

 • Memastikan untuk memberikan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan serta berteraskan kepada pembaharuan yang berkesan.  
 • Merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras urusan pentadbiran dan perkhidmatan Jabatan.  
 • Memastikan seksyen sentiasa peka dan responstif kepada kehendak dan keperluan semasa.  
 • Menguruskan kewangan dengan berhemah dan telus. 

Unit Pentadbiran

Fungsi / perkhidmatan : 

 • Membantu Pejabat dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada USM. 
 • Memberi Perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang teratur melalui kakitangan yang cekap dan terlatih 
   

Unit Kewangan

Fungsi / perkhidmatan  

 • Mempastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa 
 • Memastikan pengurusan penyediaan belanjawan mengurus Jabatan 
 • Penyeliaan dan pelarasan bajet OCAR Jabatan  
 • Pengurusan perolehan Jabatan  
 • Menyediakan belanjawan tahunan, menguruskan pembayaran dan belanja mengurus PPKT 
 • Menyediakan laporan hasil dan belanja mengurus Jabatan .